Energiapalvelut yrityksille

Olet täällä

Energiatehokkuussopimukset ja -katselmukset

Energiatehokkuussopimukset on keskeinen Energiatehokkuusdirektiiviä (2012/27/EU) toteuttava toiminta. Sopimuksen tehneet yrityksen voivat saada energiatehokkuusinvestointeihin kohdistuvan korkeamman tuen lisäksi tukea energiatehokkuutta parantaviin selvityksiin. Selvitys voi olla energiakatselmus, -selvitys tai analyysi, jolla on toimialakohtaisia sisältövaatimuksia. Tuen maksaja selvityksille on TEM.

Lisää tietoa energiatehokkuussopimuksista ja -katselmuksista TEM ja energiatehokkuussopimukset 2017-2025.

Ohjeita säästöjen laskentaan ja dokumentointiin. 

 

Tuotteiden energiatehokkuus

Tuotteiden energiatehokkuudesta EU:ssa säädetään kahdella puitedirektiivillä: ecodesign-direktiivin (2009/125/EY) ja energiamerkintädirektiivin (2010/30/EU). Tuotteille asetetaan ekologisen suunnittelun vaatimukset ecodesign-direktiivillä. Sekä ecodesign-direktiivi että energiamerkintädirektiivi on pantu kansallisesti täytäntöön ekosuunnittelulailla (1005/2008). Se tuli voimaan vuoden 2009 alussa. Ekosuunnittelulain vaatimukset koskevat tuoteryhmiä, joille EU on asettanut tuoteryhmäkohtaiset vaatimukset.
 
 

 

Motivan mallien mukaiset energiakatselmukset

Motivan energiakatselmus ja –katsastusmalleja on useita; kiinteistöille, teollisuudelle, prosessiteollisuudelle, voimalaitoksille, paineilmajärjestelmille, kylmäjärjestelmille, sekä höyryn ja lauhteen siirtojärjestelmille.

Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Uusiutuvan energian kuntakatselmuksissa kartoitetaan energiantuotannon ja kiinteistökannan lämmityksen energiataseet ja arvioidaan käytettävissä olevat uusiutuvat energiavarat. Tämän jälkeen selvitetään konkreettiset mahdollisuudet lisätä uusiutuvaa energiaa kannattavasti ja tehdään niistä toimenpide-ehdotuksia. Katselmuksen voi toteuttaa niin yhden kuin usean kunnan, seutu- tai maakunnan kattavana. 

Lue lisää kuntakatselmuksista.

Tutustu esitteeseen Uusiutuvan energian kuntakatselmus.

 

Kuljetusketjujen energiakatselmus

Tavaraliikenteen kuljetusketjujen kokonaisvaltainen tarkastelu on hyödyksi etenkin kuljetuspalveluja hankkivalle teollisuudelle, kaupalle ja kunnille. Kuljetusketjujen näkökulmasta tapahtuva energiatarkastelu tehostaa energiankäyttöä ja vähentää kustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi se tarjoaa työkaluja kuljetuspalveluja tarjoavan yrityksen logistiikan parantamiseen.

Tarkastelu kohdistetaan teollisuuden, kaupan ja kuntien raaka-aine- ja tuotekuljetusten energiankulutukseen sekä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Kuljetusketjujen energiakatselmointi sopii teollisuuden- ja kaupanalan yrityksille sekä kunnille. Lue lisää kuljetusketjujen energiakatselmuksesta

 

Materiaalikatselmukset

Materiaalikatselmus on käytännön työkalu yrityksen toiminnan tehostamiseen ja materiaalivirtojen hallintaan. Katselmuksella tunnistetaan tuotantoprosessista vaiheet, joissa voidaan vähentää materiaalien käyttöä, syntyvän jätteen määrää sekä ympäristöhaittoja. Samalla voidaan säästää merkittäviä määriä rahaa.

Materiaalikatselmuksia voi hyödyntää monipuolisesti eri toimialojen yrityksissä. Lue lisää materiaalikatselmuksista Motivan sivulta.

 

Suuren yrityksen energiakatselmus

Vuoden 2015 alussa voimaan tullut energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret yritykset tekemään yrityksen energiakatselmuksen neljän vuoden välein, ensimmäisen kerran 5.12.2015 mennessä. Suuren yrityksen määritelmä on yli 250 työntekijää tai yli 50 Mij. liikevaihto tai yli 43 Milj. tase.

Yrityksen energiakatselmuksessa selvitetään yrityksen tai konsernin kaikkien toimipaikkojen energiankulutusprofiili ja tunnistetaan mahdollisuudet energiansäästöön. Yrityksen energiakatselmukseen sisällytetään kohdekatselmuksia, joiden avulla saadaan yksityiskohtaista tietoa kohteen energiankulutuksesta ja kohteeseen sopivista energiatehokkuustoimenpiteistä.

Lue lisää suurten yritysten energiakatselmuksista tästä linkistä.

Kysymyksiä ja vastauksia koskien suurten yritysten energiakatselmuksia. Energiavirasto

 

Asuinkerrostalojen energiakatselmusmalli

Katselmusmalli on tehty pääasiassa kerrostalojen energiansäästömahdollisuuksien kartoittamiseen, mutta mallia voidaan käyttää myös esimerkiksi rivitalojen katselmoinnissa. Lue lisää Motivan sivuilta.