Energia- ja kiertotaloustuet yrityksille

Olet täällä

Etsi sopiva rahoituslähde

Biotalouden rahoituslähteitä ja ministeriöiden merkittävimpiä rahoitushakuja voi etsiä Biotalouden rahoituslähteet-sivulta (biotalous.fi).

Vesistöihin liittyvää rahoitusta voi etsiä Nosta rahat pintaan -sivustolta (rahatpintaan.fi).

Neuvontaa ravinteiden kierrätyksen ja biokaasun tuotannon kehittämiseen. Sopivan rahoituksen löytämiseen on tarjolla apua ravinteiden kierrätykseen liittyville hankkeille. Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön (MARIKA) -hankkeessa autetaan maksutta yrittäjiä sopivan rahoituslähteen tunnistamisessa sekä rahoitushakemuksen laadinnassa Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaan. Lisätietoa Ravinnekierrätys ja biokaasu -sivulta.

 

Tuet ravinteiden kierrätykseen

 

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma (ELY)

Kokeiluohjelmalla rahoitetaan biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä niihin liittyviä investointeja. Tavoitteena on biomassojen prosessoinnin, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotannon ja tuotekehityksen, ravinteiden kierrätyksen logistiikan ja palveluratkaisujen edistäminen sekä korkean jalostusasteen tuotteiden kehittäminen biomassoista.

Ohjelmasta voidaan myöntää tukea myös lannoitevalmisteiden tai muiden pitkälle jalostettujen tuotteiden tuotannon käynnistämiseen liittyviä kone-, laite ja rakennusinvestointeja, jos tuotannon lähtöaineina ovat lannat tai biokaasutuksen rejektit. Lisäksi määrärahat ovat käytettävissä ravinnekierrätys- ja hiilensidontainvestointien maksamiseen.

Lisätietoa Ravinteiden kierrätyksen kokeuluohjelmasta (ely-keskus.fi).

 

Ravinteiden kierrätyksen hankehaut (ympäristöministeriö)

Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva Raki-ohjelma vähentää kiertotalouden keinoin Itämeren kuormitusta ja tehostaa vesiensuojelua. Ympäristöministeriön koordinoima ohjelma rahoittaa hankkeita, joissa hyödynnetään ravinnerikkaita biomassoja ja tuotetaan muun muassa kierrätysravinteita ja uusiutuvaa energiaa.

Vuosina 2021-2025 haut kohdennetaan Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisesti erityisesti yhdyskuntien jätevesien ravinteiden kierrätystä ja talteenottoa taikka ravinteiden kierrätyksen symbiooseja tukeville hankkeille.

Lisätietoa Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta (ym.fi).

 

Investointituet yrityksille

Tutustu julkaisuun Mistä on uusiutuvan energian investoinnit tehty. Tietoa 14 erilaisen uusiutuvan energian investoinnista, kustannusrakenteesta ja takaisinmaksuajasta. 

Yrityksille ja yhteisöille voidaan myöntää energiatukea investointi- ja kehittämishankkeisiin, kun ne edistävät uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä, energian säästöä tai käytön tehostamista tai vähentävät energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja. Erityisesti energiatuella edistetään uuden teknologian käyttöönottoa tai markkinoille saattamista.

Hakemukset tehdään Business Finlandin sähköisessä järjestelmässä Asiointipalvelussa. Tutustu energiatuen yleisiin ehtoihin. Katso myös Hakuohjeet (Business Finland).

Investointikustannuksiltaan yli 5 miljoonan euron hankkeet sekä uutta teknologiaa sisältävät hankkeet käsitellään TEMin energiaosastolla.

 

Investointituet energiayrittäjille

Energiayrittäjyyden tunnetuin muoto on lämpöyrittäjyys, joka perinteisesti rajataan hakkeella, pelletillä tai muulla kiinteällä polttoaineella tuotettavan lämpimän veden tai höyryn tuottamiseen asiakkaalle. Energiayrittäjä voi tuottaa energiaa myös esimerkiksi biokaasulla, aurinkoenergialla ja pienvesivoimalla. Myös uusiutuvan kiinteän polttoaineen tuottajat on nähtävä energiayrittäjinä, koska he ovat oleellinen ja tärkeä osa tuotantoketjua.

Ohjeita ja lisätietoa uusiutuvalla energialla toteutettavien energiayrittäjyysinvestointien rahoitukseen:

Neuvoa kannattaa kysyä myös suoraan oman alueen ELY-keskuksesta, Metsäkeskuksista tai ProAgrialta sekä paikallisten energiahankkeiden asiantuntijoilta.

Suurempien kaupunkien taajama-alueet on yleensä rajattu tuen ulkopuolelle. Tuettavan yrityksen on sijaittava maaseutualueella, mutta kohde, jossa energiaa tuotetaan, voi silti sijaita näillä maaseuturahoituksen ulkopuolelle rajatuilla taajama-alueilla.

 

Energiatuki

Yrityksen sijainnin, kokoluokan, tai jonkun muun syyn estäessä maaseuturahoituksen käytön on tukea mahdollista hakea työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) energiatuesta, joka myöntää tukea yritysten omien uusiutuvan energian investointitukien ohella myös energiayrittäjille. Tuen myöntämisestä vastaa Business Finland. 

Perustukitaso on 15%, mutta mm. aurinkoenergian ja biokaasun osalta käytetään korkeampia tukitasoja. 
 
Lue lisää Energiatuesta.

 

Maaseuturahasto

Maaseudun kehittämistä rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto). Maaseuturahaston varoja myönnetään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman kautta. Ohjelman rahoituksen hyödyntämisessä neuvovat käytännössä kuntien maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueet, ELY-keskukset ja paikalliset Leader-ryhmät, jotka myöntävät rahoitusta omien kehittämispainotustensa mukaisesti. Tuet maksetaan Maaseutuviraston kautta. (lähde: Ely-keskus)
Maaseuturahaston tuen suuruus on 20–35 % yrityksen sijainnista ja koosta riippuen.
 
Huomaa myös maaseuturahaston elypmisvarat. Maaseuturahaston elpymisvaroja kohdennetaan toimiin, jotka edistävät vihreää taloutta, digitaalisuutta ja sosioekonomista kestävyyttä. Maaseudun mikro- ja pienyritykset voivat saada investointitukea resurssitehokkaan teknologian ja ympäristöystävällisten energiaratkaisujen hankintaan. Elpymisrahoitus on haettavissa vuosina 2021–2022. 

Lue lisää Maaseuturahaston elpymisvaroista (maaseutu.fi).

 

Tukea selvityksiin ja asiantuntijapalveluihin

 

Energiaselvitykset ja -katselmukset

Energiatehokkuussopimukset on keskeinen Energiatehokkuusdirektiiviä (2012/27/EU) toteuttava toiminta. Sopimuksen tehneet yrityksen voivat saada energiatehokkuusinvestointeihin kohdistuvan korkeamman tuen lisäksi tukea energiatehokkuutta parantaviin selvityksiin. Selvitys voi olla energiakatselmus, -selvitys tai analyysi, jolla on toimialakohtaisia sisältövaatimuksia. Tutustu energiasopimuksen tehneisiin yrityksiin ja päättyvän sopimuskauden toimialoihin.

  • kuntasektorin uusiutuvan energian katselmukset 60 %
  • kuntasektorin, mikroyritysten ja pk-yritysten energiakatselmukset 50 %
  • muut energiakatselmukset, -analyysit ja selvityshankkeet 40 %

 

Uusi energiatehokkuussopimuskausi 2017-2025

Uusi sopimuskausi käynnistyy vuoden 2017 alusta. Kts. Energiatehokkuussopimukset 2017-2025.

Tutustu uuden sopimuskauden toimialoihin ja sopimuskauden vaihtumiseen liittyviin kysymyksiin.

Lisätietoa energiatehokkuussopimuksista.

 

Business Finlandin Innovaatioseteli

Innovaatiosetelillä voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykselle. Setelin arvo on 6 200 € (5 000 € + alv). Sen voi käyttää innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan. Innovaatiosetelillä voi hankkia palveluita esimerkiksi innovaatiopalveluja tarjoavilta yrityksiltä, yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja tutkimusorganisaatioilta. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista. 

Katso lisää Business Finlandin sivuilta.

 

Uusiutuvan energian lupaneuvonta

Uusiutuvan energian lupaneuvonta neuvoo uusiutuvan energian tuottamiseen tarvittavissa luvissa/liittyvissä lupa-asioissa. Valtakunnallinen neuvonta on keskitetty Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen.

Lupiin liittyvät kysymykset voivat koskea esimerkiksi maatilojen uusiutuvan energiantuotantoa tai suurten, teollisen mittakaavan uusiutuvaa energiantuotantoa. Uusiutuvan energian tuotanto voi olla sähkön, lämmön, jäähdytyksen, biokaasun, biopolttoaineen tai bionesteen tuotantoa. Uusiutuvan energian lähteitä ovat muun muassa aurinkoenergia, vesivoima, tuulivoima, puuenergia, peltoenergia, biovoima ja lämpöpumput.

Lupaneuvonta palvelee sekä yksityishenkilöitä, yrityksiä että hankkeiden puolesta asioijia, kuten konsultteja. Lupaneuvonta neuvoo kaikissa uusiutuvan energian tuotantoon liittyvissä lupa-asioissa, kuten esimerkiksi ympäristölupiin, rakennuslupiin ja lunastuslupiin liittyvissä asioissa.

Lisätietoa lupaneuvonnan sivuilla (ely-keskus.fi).